Huurvoorwaarden

Waar moet u aan voldoen om voor een huurwoning in aanmerking te komen?
Bij het zoeken naar een huurwoning willen wij u optimaal van dienst zijn, zodat wij u een passende woning kunnen aanbieden. Hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig, waaronder uw inkomens gegevens. Op basis van uw inkomen kunnen wij beoordelen of een woning bij u past. De voorwaarden die wij bij onze beoordeling hanteren, hebben we kort samengevat:

Financiële voorwaarden
Als richtlijn hanteren wij de volgende inkomenscriteria om in aanmerking te komen voor een woning:

Inkomensnorm
U dient te voldoen aan een inkomensnorm. Dit betekent dat uw (maand) inkomen in verhouding dient te staan tot de geldende huurprijs per maand. Dit kan per woning verschillen. Als inkomenseis geldt dat het netto inkomen van de hoofdaanvrager tenminste 3 maal de kale huur dient te zijn, uitgaande van een vast dienstverband.
Inkomsten moeten worden aangetoond met een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring (of accountantsverklaring bij zelfstandigen), dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.
Voorbeeld: de gewenste huurwoning heeft een kale huurprijs van € 575,00 per maand. De inkomenseis die hiervoor geldt is het benodigde netto inkomen (3 x € 575,00) van € 1.725,00 per maand.

Betalingsachterstand
U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Als bewijs vragen wij u ons een verklaring van uw verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekverstrekker te overleggen.

Waarborgsom / bankgarantie
Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij de huurder een bankgarantie te stellen of een waarborgsom te storten gelijk aan één maand kale huur. Over de waarborgsom vergoeden wij geen rente. In bepaalde gevallen (bijv. bij zelfstandigen of bij onvoldoende inkomen) kan een hogere waarborgsom c.q. bankgarantie worden gevraagd.
Bij twijfel of u aan genoemde voorwaarden voldoet, kunnen wij uw situatie nader bekijken en kunnen wij in overleg aanvullende voorwaarden stellen. Zoals bijvoorbeeld een aanvullende bankgarantie of waarborgsom.

Tweeverdieners
Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Deze bekijken wij per individueel geval.

Zelfstandigen
Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Deze bekijken wij per individueel geval. Afhankelijk van de situatie vragen wij een bankgarantie of waarborgsom van gemiddeld 3 tot 6 maanden. Als u hieraan niet kunt voldoen, zijn wij helaas genoodzaakt uw aanvraag af te wijzen. Zelfstandig ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te overleggen. Daarnaast vragen wij een door een erkend accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening/balans en een kopie van de meest recente aanslag Inkomstenbelasting.

Gepensioneerden
Bent u gepensioneerd? Dan verzoeken wij u ons kopieën toe te sturen, waaruit blijkt wat uw jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn.

Eigen vermogen
Als u niet geheel aan onze inkomensnorm voldoet, maar u beschikt over eigen vermogen dan kan hier bij de aanvraag rekening mee worden gehouden. Dit bekijken wij per individueel geval.

Overige voorwaarden
• De aanvrager dient een informatieformulier in te vullen, nadat er contact is geweest met onze afdeling verhuur of de makelaar.
• Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling.
• De door de aanvrager verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
• Aan het indienen van een informatieformulier kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend.
• Mogelijk onderdeel van uw inschrijving is het uitvoeren van een credit-check door Henri Kox Makelaardij. Bij een credit-check wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van het financieel risico.
• Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
• Mochten de gegevens van de aanvrager ten nadele zijn gewijzigd tegen de tijd dat er een woning wordt aangeboden, behouden wij ons het recht voor op ons standpunt terug te komen.

Neem contact met ons op!

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht of
neem telefonisch contact op.

040 254 1528

  • Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebuikt en verwerkt voor zover noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze ter beschikking hebt gesteld.

Laat ons u terugbellen

Heeft u vragen? Laat uw telefoon nummer achter. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

  • Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebuikt en verwerkt voor zover noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze ter beschikking hebt gesteld.