Bucht 0 BergeijkSpecificaties

Te koop: € 262.500 Vrij op naam


  • Perceeloppervlakte: 583 m2

Terug naar het overzicht

Omschrijving

Twee bijzonder fraai en gunstig gelegen, ruime bouwkavels, elk geschikt voor de bouw van een vrijstaande woning, in een rustige woonomgeving te midden van vrijstaande woningen en een bosperceel.

Perceelgrootte: Kavel aan de Bucht: ca. 583 m², inschrijven vanaf € 262.500,–
Kavel aan de Gildetrom: ca. 566 m², inschrijven vanaf € 255.000,–

Inschrijven vanaf € 450,– per m² vrij op naam

ALGEMEEN

Het betreft hier de verkoop van twee bouwkavels op een bijzonder fraaie locatie aan de Bucht en aan de Gildetrom te Bergeijk.

Beide kavels hebben een ruime oppervlakte en elke kavel is geschikt voor de bouw van een vrijstaande woning.

De kavels worden bij inschrijving verkocht.
Dit houdt in dat gegadigden een bod kunnen doen op een via ons kantoor verkrijgbaar inschrijfformulier.
Op basis van de inschrijfformulieren zullen verkopers beslissen of – en aan wie – zij de kavels zullen verkopen.
Daarna zal met de kopers een koopovereenkomst worden opgesteld en zal de notariële afwikkeling op de gebruikelijke wijze geschieden.

De ingeschreven bedragen worden geacht ‘vrij op naam’ (v.o.n.) te zijn, dit wil zeggen dat de overdrachtskosten (overdrachtsbelasting, kadastrale- en notariële kosten voor de overdracht) in de geboden prijs zijn begrepen.
De notariële afwikkeling zal geschieden bij notariskantoor Willems en Smeets te Valkenswaard.

De procedure hierbij is als volgt:

Inschrijving
Inschrijving is mogelijk tot en met vrijdag 5 juli 2019 12.00 uur.
Hiervoor dient men een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij de notaris te hebben ingeleverd in een gesloten envelop met linksboven de vermelding ‘inschrijving bouwkavels fam. Rombouts Bergeijk’, dit om te voorkomen dat enveloppen per abuis voortijdig geopend worden.

Gegevens notaris:
Willems en Smeets Notarissen
T.a.v. de heer R. Smeets
Brouwerijplein 84
5551 AE Valkenswaard.

Inschrijfformulieren zijn bij de makelaar verkrijgbaar.
Uiterlijk op dinsdag 9 juli 2019 zal verkoper besluiten of en aan welke inschrijver de bouwkavels verkocht worden en zullen alle inschrijvers hierover worden ingelicht.
Alsdan zal een koopovereenkomst worden opgesteld en door partijen (koper en verkoper) binnen drie dagen te worden ondertekend.

Eigendomsoverdracht, betaling en levering
De eigendomsoverdracht, (juridische en feitelijke levering en betaling) van de bouwkavels kan wat verkopers betreft al op korte termijn plaatsvinden, maar zal in ieder geval dienen plaats te vinden uiterlijk op 1 november 2019.

Nadere bijzonderheden:

Bodemonderzoek
In opdracht van verkopers is door een erkend bodemonderzoeksbureau een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd.
Hieruit is gebleken dat er geen belemmeringen zijn voor wat betreft de bodemgesteldheid, voor het gebruik van de grond als bouwkavels voor de bouw van een woning.
Het bodemonderzoeksrapport is ter inzage op te vragen bij de makelaar

Bosperceel
Naast de bouwkavels ligt een bosperceel.
De notaris zal In de akte van levering de volgende bedingen opnemen:

1. Een beding waarin staat dat de kopers van de bouwkavels er mee instemmen dat de afstand van de perceelsgrenzen tot aan de bomen van het bosperceel minimaal één meter bedraagt.
2. Een beding waarin staat dat de kopers van de bouwkavels geen bezwaar zullen maken, tegen een eventuele toekomstige bestemmingswijziging van het bosperceel, van een Bosbestemming naar een Woonbestemming.
3. Een beding waarin de eigenaar toestemming krijgt om – in overleg – de bouwkavels te betreden om de bomen te onderhouden.
4. Een beding waarin staat dat het niet toegestaan is om het bosperceel te gebruiken.

Overigens zal verkoper nog vóór de eigendomsoverdracht onderhoud plegen aan de bomen op de grens van het bosperceel, zodat overhangende takken worden weggehaald.

Nadere informatie over de bouwkavels

Afmetingen

Bouwkavel aan de Bucht
– Frontbreedte: ca. 26 meter
– Kaveldiepte: ca. 23 meter
– Oppervlakte: ca. 583 m²

Bouwkavel aan de Gildetrom
– Frontbreedte: ca. 24 meter
– Kaveldiepte: ca. 23,5 meter
– Oppervlakte: ca. 566 m²

Bestemming

Bouwkavel aan de Bucht:
– Enkelbestemming: Wonen
– Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.1.

Op deze bouwkavel mag één woning gebouwd worden binnen het aangegeven bouwvlak, conform de bijgevoegde voorschriften.
Als aanvulling hierop gelden de volgende voorschriften:
– Maximum goothoogte: 5 meter
– Maximum bouwhoogte: 10 meter.

Bouwkavel aan de Gildetrom
– Enkelbestemming: Wonen
– Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.1.

Op deze bouwkavel mag één woning gebouwd worden binnen het aangegeven bouwvlak, conform de bijgevoegde voorschriften.
Als aanvulling hierop gelden de volgende voorschriften:
– Maximum goothoogte: 7 meter
– Maximum bouwhoogte: 12 meter.

Bijzonderheden voor beide kavels:
– Ook beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten, uitsluitend als ondergeschikte functie bij wonen, zijn toegestaan
– Afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens dient minimaal 3 meter te zijn
– Het bebouwingspercentage is maximaal 100 % (binnen het bouwvlak)
– Dakhelling: maximaal 60 graden
– Bijbehorende bouwwerken, inclusief carports en overkappingen zijn toegestaan zowel binnen als buiten het bouwvlak, maar mogen niet vóór de
voorgevelrooilijn worden gebouwd en dienen op een afstand van maximaal 30 meter te worden gebouwd
– Voor nadere details: zie de bijgevoegde voorschriften.
– De dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.1. zegt dat voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 500 m² en een diepte van meer dan 0,3 meter onder maaiveld, een rapport over de archeologische waarden dient te worden overlegd. Gezien het feit dat het bouwvlak kleiner is dan 500 m², geldt deze verplichting niet voor deze kavels.

N.B. De scheiding tussen de Woonbestemming van de bouwkavels en de Bosbestemming voor het bosperceel loopt op de bestemmingsplankaart niet geheel gelijk met de feitelijke situatie.
De gemeente heeft echter toegezegd haar medewerking te zullen verlenen om het bestemmingsplan hierop aan te passen, zodat de bouwkavels geheel in de Woonbestemming vallen. Verkoper heeft de gemeente verzocht om deze procedure in gang te zetten. Deze procedure zal naar verwachting aan het einde van dit jaar zijn afgerond. De kosten hiervan zijn voor rekening van de verkoper.

Locatie:

Bucht 0
5571 CX Bergeijk, Nederland

Neem contact met ons op!

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht of
neem telefonisch contact op.

040 254 1528

  • Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebuikt en verwerkt voor zover noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze ter beschikking hebt gesteld.

Laat ons u terugbellen

Heeft u vragen? Laat uw telefoon nummer achter. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

  • Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebuikt en verwerkt voor zover noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze ter beschikking hebt gesteld.